BERNSTEIN

Stravinsky

Soprano

https://www.youtube.com/watch?v=O916M4a49R8

 

Alto

https://www.youtube.com/watch?v=SrAaQ7TkAzQ

 

Ténor

https://www.youtube.com/watch?v=BBjRJVeTZUQ

 

Basse

https://www.youtube.com/watch?v=DXUM-BtOzaQ